Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk weg naar je hart

Art. 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Praktijk weg naar je hart

Praktijk weg naar je hart, postadres Groot Brittanniëstraat 80, 6663HT Lent, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 75568616

Therapeut:

Jacinth van Zijl, handelend als zelfstandig therapeut.

Client:

De persoon aan wie de therapeutische sessies wordt gegeven.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de cliënt.

Art. 3. Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

De overeenkomst voor het volgen van een therapeutische sessie wordt aangegaan na een oriënterend (telefonisch) gesprek. De afspraken, inclusief het tarief, worden per e-mail bevestigd.

Nadat een schriftelijke overeenkomst tussen Praktijk weg naar je hart en de cliënt is aangegaan, kan de therapeut beginnen met het begeleidingstraject van de client. Hierbij zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Art. 4. Verantwoordelijkheid van de cliënt

Client dient altijd aan te geven of hij/zij onder behandeling is van een arts, psychiater, psycholoog of andere hulpverlener. Na overleg met de andere behandelaar kan de behandeling gestart worden. Client blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het nalaten van verstrekken van informatie die van invloed is op de gezondheidstoestand van de cliënt.

 

Art. 5. Uitvoering van de overeenkomst

  1. De therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
  3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onvolledig verstrekte gegevens door de cliënt.

Art. 6. Tarieven, betaling en facturering

Op de site en in de bevestiging staan de prijzen voor de behandeling vermeld.

De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen.

Na afloop van de sessie betaalt de cliënt contant of per elektronische betaling het overeengekomen bedrag. Er is geen PIN apparaat aanwezig.

Indien gewenst wordt een factuur per mail toegezonden.

 

Art. 7. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijken tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
  2. De therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 8. Verhindering

Wanneer de cliënt verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur van te tevoren worden doorgegeven zodat de therapeut in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats in te vullen. Wanneer er korter dan 24 uur wordt afgezegd worden de kosten voor de gereserveerde tijd in  rekening gebracht. De cliënt kan telefonisch of per e-mail de afzegging doorgeven.

Art. 9. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de behandeling van elkaar of andere bron hebben gekregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aarde van de informatie zoals informatie van medische aard.

Art 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening door de therapeut is sprake van inspanningsverplichting. De therapeut kan het resultaat echter nooit garanderen.

Therapeut is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdend met het wel of niet opvolgen door cliënt van de door de therapeut verstrekte adviezen of therapie.

Art 11. Klachten

  1. De client is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen nà ontdekking, maar in ieder geval binnen dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut; bij gebreke hiervan vervalt het recht van de client om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoord.
  2. De therapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) door aansluiting bij de klachten- en geschillencommissie van Balens verzekeringen.