Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk weg naar je hart

Praktijk weg naar je hart beschermt de persoonsgegevens van haar cliënten goed, verzamelt niet meer dan nodig is voor het doel van de behandeling en bewaart de gegevens niet langer dan nodig is.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens en hoe ervoor wordt gezorgd dat er geen misbruik van kan worden gemaakt.

Persoonsgegevens zijn gegevens van de cliënt zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Ook de gegevens over het verloop van de behandelingen hebben hier betrekking op.

Bedrijfsgegevens

Praktijk weg naar je hart

Jacinth van Zijl

Groot Brittanniëstraat 80

6663HT Lent

06-413138004

contact@jacinthvanzijl.nl

KvK 75568616

Doel van de gegevensvastlegging

De persoonsgegevens worden vastgelegd om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, om de cliënt een zo goed en compleet mogelijk behandeltraject te kunnen aanbieden, het resultaat van de behandelingen te kunnen vergelijken met de hulpvraag van de cliënt en, indien nodig, tijdig te kunnen bijsturen.

De gegevens worden gebruikt volgens de wettelijke verplichtingen die gelden voor verwerking van persoonsgegevens. Mijn lidmaatschap bij Balens verzekeringen staat hiervoor garant.

 

Welke gegevens worden verzameld

Enkel algemene persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van behandelingen worden verzameld. Deze gegevens worden genoteerd in het intakeformulier en in de documenten waarin de voortgang van de opeenvolgende sessies wordt vastgelegd. Deze documenten worden in een afsluitbare kast bewaard. Financiële gegevens worden verwerkt in een online boekhoudprogramma.

De invoer van deze gegevens gebeurt enkel en alleen door de eigenaar van Praktijk weg naar je hart.

 

Omgang met de gegevens

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Praktijk weg naar je hart hanteert de AVG regels voor privacy.

Bewaartermijn

De wettelijke voorschriften voor bewaartermijnen worden gevolgd: persoonsgegevens 5 jaar en financiële gegevens 7 jaar

Coockies

Praktijk weg naar je hart werkt niet met cookies.

Dataportabiliteit

Client heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens die zijn vastgelegd. Verzoeken hiertoe worden bij de eigenaar van Praktijk weg naar je hart ingediend binnen 10 dagen na een behandeling.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Cliënten van Praktijk weg naar je hart hebben het recht de door hen verleende toestemming voor registratie van noodzakelijke persoonsgegevens, in te trekken.

Recht op vergetelheid

Praktijk weg naar je hart zal de persoonsgegevens van de cliënt wissen indien de cliënt daarom vraagt als ook indien het recht van vergetelheid van toepassing is.

Recht om klacht in te dienen

Praktijk weg naar je hart voldoet aan alle eisen om kwalitatief hoogwaardige behandelingen te kunnen geven en handelt conform de ethiekcode. Mocht er onverhoopt toch reden zijn voor een klacht, dan kan deze worden ingediend bij de klachten- en geschillencommissie van mijn verzekeringsagent Balens Amsterdam.

Voor klachten over de omgang met persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www. Autoriteitpersoonsgegegevens.nl

Dit document is opgesteld op 19 mei 2021.